Larsmo-Öjasjön är en konstgjord sjö: Området, som förut bestod av flera havsvikar vallades in under 1960-talet. Sjöns areal är 85 km2. Vattendjupet är i medeltal ca 2,5 m. Vattenståndet hålls på nivån  +10 - +20 cm (N60)

Fiskeriundersökning i Larsmo-Öjasjön (2004, 2012)

 

Avtappningen sker via två dammluckor.  Det finns tre fiskleder, som underlättar fiskvandringen in och ut i sjön.

Fyra åar, Kronoby-, Esse-, Purmo- och Kovijoki å, mynnar ut i sjön.  Det finns många sjöar i anslutning till Esse- och Kronoby å. 

Flera forsar i Esse och kronoby åar har restaurerats till förmån för fiske och fiskbestånd. 

Fortfarande hindrar dock flere kraftverk i Esse å och gamla kvarnkonstruktioner i Kronoby å en fri fiskvandring upp i åarna.  Planer på fiskvägar förbitvå kvarnar i nedre loppet av Kronoby å är under behandling 

————————————————————————————————————————————————————————————-

Kronoby å får sin början i en antal små bäckar i Perho kommun.  Inom Norra svenska fiskeområdet är ån ca 83 km lång med en fallhöjd på 67 meter.  

Tillrinningsområdet , som är 788 km2 består till största delen av skog (80 % ). Åkrarnas andel av området varierar mellan 7 - 26 % beroende på de olika delavrinningsområdena.  Ån har varit föremål för omfattande årensningar och projekt för byggande av översvämningsskydd under årtiondens lopp. Medelvattenföringen vid åmynningen är 6,3 m3 /sek (max: 32 m3 /sek och min 0,7 m3 /sek)

Ån rinner igenom många sjöar; - andelen sjöar i vattendraget är 2,8 %,  I Terjärv finns sjögrupppen Tvärasjön, Långvekasjön, Sandviksjön, Djupsjön, Peckassjön (113 ha) och Svartsjön.   Sjögruppen, som sammanlagt är 246 ha, regleras via dammen vid Grundfors. Det finns en fiskled förbi dammen.

Nedanför Grundfors rinner ån genom två sjöar, Kortjärv och Rekijärvi. Till Kronoby ås vattendrag hör också ett antal sjöar som står i förbindelse med ån via bäckar, - bl.a. Heimsjön (135 ha) Kaitsjön och Sågslamp träsk.  

Esse å rinner upp i Soini och Lehtimäki kommuner. Vattnet rinner i Kunikaanjoki och Levijoki, som mynnar ut till Alajärvi.  Från Alajärvi rinner vattnet till Lappajärvi.  Via Välijoki rinner vattnet vidare till Evijärvi och vidare ner längs Esse å, tills den mynnar i Larsmo-Öjasjön. 

Esse ås tillrinningsområde är  2 054 km2 och har en sjöprocent på ca 10 %,  vilket är en exceptionell hög siffra i Österbotten.    Det finns ca 29 sjöar i den del av Esse ås tillrinningsområde, som hör till Norra svenska fiskeområdet. Av dem kan speciellt nämnas de största, - Huvudsjön (112 ha)  Angjärv, Vitsjön, Hjuljärv och Långvattnet i Lappfors samt Nådjärv, och Hepovattnet i Esse.

Esse å har reglerats via Kaarenhaaras regleringsdamm i Evijärvi sedan år 1961.  På den ca 60 km långa sträckan mellan regleringsdammen och Larsmosjön finns sju kraftverk. Fiskvandringen uppström är förhindrad redan vid Herrfors kraftverk i Kållby. Vattenföringen nedanför Kaarenhaara regleringsdamm varierar mellan 3 m3/s och 69 m3/s  (medelvattenföringen 15 m3/s)

Purmo å är ett vattendrag med en liten sjöprocent (3,5 %) och ett tillrinningsområde på 864 km2 .  Ån rinner genom stora områden med odlad åkermark. Den norra åfåran, Norijoki, får sin början i små sjöar i Evijärvi och den södra fåran, Purmo södra å, får sin början i vattendrag i gränsområdet mellan Kortesjärvi och Lappajärvi.  De båda åarna rinner samman i Forsby.  Fiskvandringen uppströms förhindras av en damm i Forsby.

De största sjöarna inom Purmo ås tillrinningsområde är Nars sjön (197 ha) och Sexsjön.  Andra viktiga sjöar i  området är  Mosavatten och Stipik.  Vattenföringen i Purmo å varierar mellan 0,8 m3/s - 60 m3/s (medelvattenföringen 7 m3/s)   

Kovijoki ås tillrinningsområde är 292 km2 med en sjöprocent på 0,5 %. Ån rinner upp i området mellan Jeppo och Purmo och är 40 km lång.  Kovijokis vattenföring varierar mellan  0,1 m3/s - 20 m3/s (medelvattenföringen 2 m3/s) Tillrinningsområdet består till 14 % av odlad åkermark och till 26 % av torvmarker.

 

Åtgärdsprogrammet för förbättrande av vattenkvaliteten i sjön (pdf)