Enligt Lagen om fiske är fiskeområdet ett fiskeriekonomiskt enhetligt område, där det är ändamålsenligt att vidta enhetliga åtgärder vid ordnandet av fiskeförhållandena.   Indelningen i fiskeområden är oberoende av ägandeförhållanden eller kommunala och/eller statsförvaltningsrelaterande indelningar. Det finns för närvarande 226 fiskeområden i Finland. 

Fiskeområdets högsta beslutande organ är stämman.  Stämman sammankommer vanligen en gång i året.  I stadgarna för Norra svenska fiskeområde skall stämman hållas före slutet av april. Till stämman skickar de 24 medlemsorganisationer i fiskeområdet sin egen representant.

Styrelsen, med dess ordförande och viceordförande + 7 andra medlemmar väljs av stämman.  Styrelsen sammankommer årligen till 2- 4 protokollförda möten.  För de löpande ärendena (25 h/vecka), står fiskeområdets tjänsteman disponenten. Dessutom finns en arbetsgrupp, utsedd av styrelsen.  Till den hör ordförande, viceordförande och disponent.